ALGEMENE VOORWAARDEN TP SEAL SOLUTIONS B.V.

 

 

Artikel 1: Algemeen

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tot levering van zaken en het verrichten van diensten gesloten door TP Seal Solutions B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81574274, hierna te noemen: ’ TPSS’, ten behoeve van haar klanten en opdrachtgevers, hierna te noemen: ‘afnemer’.
 2. Bijzondere, van de algemene voorwaarden van TPSS afwijkende, bedingen en bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen TPSS en afnemer zijn overeengekomen.
 1. De door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover door TPSS schriftelijk bevestigd. Ingeval van strijdige bepalingen tussen die van TPSS en afnemer, prevaleren de voorwaarden van TPSS.
 1. Bij tegenstrijdigheid tussen de inhoud van de tussen TPSS en afnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

 1. De door TPSS gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
 1. Als afnemer aan TPSS gegevens, tekeningen, modellen e.d. verstrekt, mag TPSS uitgaan van de juistheid en volledigheid ervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren. Indien de door afnemer verstrekte gegevens, tekeningen, modellen e.d. niet juist en/of onvolledig blijken te zijn nadat TPSS de offerte heeft opgemaakt of aanbieding heeft gedaan, is TPSS gerechtigd de offerte c.q. aanbieding aan te passen conform de correcte en/of volledige gegevens.
 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijzen zijn geldig voor levering af fabriek.
 1. De voorwaarden in aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 1. Als een offerte of aanbieding niet wordt aanvaard, heeft TPSS het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om de offerte op te maken c.q. haar aanbieding te doen, bij afnemer in rekening te brengen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat afnemer de offerte, binnen dertig dagen na dagtekening ervan, ondertekend schriftelijk of digitaal aan TPSS heeft toegezonden.

 Tussentijdse prijswijzigingen die van invloed zijn op de kostprijs, zoals, doch niet uitsluitend, veranderingen in de prijzen van grondstoffen of in de te leveren zaken zelf, in lonen, vervoerskosten, valutakoersen, invoerrechten etc., mogen door TPSS in afwijking van de oorspronkelijke offerte worden doorberekend.

 

 1. Na het aanvaarden van de order of opdracht worden wijzigingen, opgegeven door afnemer, pas doorgevoerd indien deze schriftelijk door TPSS aan afnemer zijn bevestigd. TPSS behoudt zich het recht voor om door de afnemer opgegeven wijzigingen, niet door te voeren. Het niet doorvoeren van de opgegeven wijzigingen is nimmer een rechtsgeldige reden voor afnemer om de overeenkomst of opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Afnemer blijft alsdan aansprakelijk voor de betaling van de overeengekomen koopprijs.
 1. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van afnemer en worden op basis van nacalculatie gefactureerd.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. TPSS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
 1. TPSS is gerechtigd de opdracht in haar geheel dan wel gedeeltelijk uit te besteden aan derden/leveranciers. Op uitdrukkelijk verzoek zal TPSS aan afnemer mededelen of en indien zulks het geval is, in welke mate de opdracht aan derden/ leveranciers is uitbesteed.
 1. Ten aanzien van door derden/leveranciers vervaardigde producten en/of geleverde diensten is TPSS jegens afnemer slechts als doorleverancier/tussenpersoon te beschouwen en is zij dan ook niet gehouden jegens afnemer voor meer in te staan dan waarvoor de ingeschakelde derde/leverancier jegens TPSS instaat.
 1. Bij een eventuele schadeclaim zal TPSS - zonder zelf tot enige vergoeding gehouden te zijn - bemiddelen tussen de derde/leverancier en afnemer.
 1. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TPSS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TPSS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TPSS zijn verstrekt, heeft TPSS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.
 1. Door afnemer, of namens hem, aan TPSS ter beschikking te stellen onderdelen die op, in of aan het door TPSS te vervaardigen product moet worden aangebracht of verwerkt, moeten door afnemer aan TPSS voor wat  betreft de benodigde hoeveelheid tijdig, gratis en franco geleverd worden.
 1. Afnemer staat in voor de deugdelijkheid en de juiste werking van de ter beschikking gestelde onderdelen, alsmede  voor de toepasbaarheid en geschiktheid van deze onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst door TPSS.

 

 1. Indien bedoelde onderdelen te laat worden geleverd, dan wel niet te verwerken zijn, is afnemer aansprakelijk voor de dientengevolge ontstane schade, waaronder, doch niet uitsluitend, productiestilstand. 
 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, zal TPSS pas uitvoering geven aan de volgende fase nadat afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5: Mallen, modellen en originelen

 1. Alle door TPSS vervaardigde mallen, noodzakelijk voor de productie van de te leveren zaken of de uitvoering van de opdracht, en door afnemer vooruit betaald, blijven onder TPSS, tenzij TPSS dit schriftelijk anders heeft bepaald. De mallen worden door TPSS bewaard indien zij niet voor de productie worden gebruikt en behoeven niet eerder aan afnemer – op zijn schriftelijk verzoek - te worden teruggegeven dan na verloop van één jaar na de aflevering en/of betaling van de laatste door afnemer bij TPSS gedane bestelling van zaken, met deze mallen vervaardigd. Na ommekomst van deze termijn is TPSS gerechtigd de mallen te vernietigen.
 1. TPSS is niet aansprakelijk voor verlies, vermissing of beschadiging van de mallen, behalve in geval van grove schuld of opzet. Voor grove schuld of opzet van hulppersonen, niet zijnde ondergeschikten, is TPSS in dit kader nimmer aansprakelijk. De aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van verlies, vermissing of beschadiging wegens grove schuld of opzet is beperkt tot het herstel of vervanging van de mal, te bepalen naar keuze van TPSS.
 1. Originelen, vervaardigd ten behoeve van de mallen, kunnen tegen bewijs van ontvangst van de afnemer en na voldoening van eventuele openstaande vorderingen van TPSS op afnemer, aan afnemer ter beschikking worden gesteld. Bij opslag van de originelen bij TPSS wordt een bewaartijd van drie jaar gehanteerd.

Artikel 6: Levering

 1. Levering geschiedt af fabriek van TPSS.
 1. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. TPSS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de opgegeven leveringtijd. Overschrijding van de levertijd geeft afnemer geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 1. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat TPSS deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment dat TPSS afnemer bericht dat de zaken aan hem ter beschikking worden gesteld.
 1. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is TPSS gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de afnemer. Tevens is TPSS gerechtigd om, zulks te harer keuze, de betaling van het haar toekomende bedrag voor het niet afgenomene te vorderen of om de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en in beide gevallen volledige vergoeding van de door haar dientengevolge geleden en te lijden schade te vorderen.
 1. Indien de zaken worden bezorgd, is TPSS gerechtigd eventuele bezorg- en transport kosten in rekening te brengen, tenzij anders is overeengekomen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 1. De wijze van transport wordt bepaald door TPSS, tenzij anders overeengekomen. Onder alle omstandigheden vindt het transport geheel voor rekening en risico van afnemer plaats.
 1. TPSS is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. TPSS is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. Indien en zolang een deelzending door afnemer niet is betaald en/of afnemer anderszins in de nakoming van de overeenkomst of gemaakte afspraken tekort schiet, is TPSS gerechtigd de volgende (deel)zending(en) op te schorten totdat afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd het recht van TPSS om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de afnemer over op het moment van levering, of op het moment waarop aan afnemer het bericht is gedaan dat de zaken ter beschikking staan van afnemer.

Artikel 7: Onderzoek, reclames, retourzendingen, verjarings- en vervaltermijn

 1. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke tijd nadien, te onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 1. Eventueel door TPSS gegeven adviezen met betrekking tot de technische toepassing, zowel in woord als geschrift als op enigerlei andere wijze, kwijten afnemer niet van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting.
 1. Eventuele zichtbare gebreken behoren binnen acht dagen na levering schriftelijk aan TPSS te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen drie weken na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering, te worden gemeld, bij gebreke waarvan afnemer geen beroep op wanprestatie zijdens TPSS meer toekomt.
 1. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van TPSS op de wijze zoals door TPSS aangegeven.
 1. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn uitgeleverd.
 1. TPSS moet in staat worden gesteld naar aanleiding van ingediende reclamaties, het/de bewerkte object(en) (fysiek) te onderzoeken.
 1. Retourzendingen welke niet zijn voorafgegaan door de in lid 3 van dit artikel bedoelde schriftelijke reclame, zijn niet toegestaan. De kosten van dergelijke ongeoorloofde retourzendingen zijn voor rekening van de afnemer.
 1. In geval van ongeoorloofd retourneren van de zaken is TPSS gerechtigd de desbetreffende zaken onder zich of onder derden voor rekening en risico van afnemer op te slaan.
 1. Afnemer is verplicht tot zorgvuldig verpakken, verzenden en tot verzekeren van de te retourneren zaken. Afnemer is aansprakelijk voor schade door zijn schuld of nalatigheid aan de geretourneerde zaken ontstaan.
 1. Rechtsvorderingen tegen TPSS, waartoe een aan deze algemene voorwaarden onderworpen overeenkomst aanleiding geeft, verjaren door verloop van één jaar. Zij vervallen na twee jaren. De verjaringstermijn c.q. vervaltermijn vangt aan op de eerste dag na afloop van een termijn van een kalendermaand na het sluiten van de betreffende overeenkomst.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door TPSS aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, zonder enige korting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 1. Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling dan wel mededeling behoeft plaats te vinden. Afnemer is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 1. In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van TPSS op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Voorts heeft TPSS het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, alle met de afnemer gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.
 1. TPSS heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. TPSS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. TPSS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 1. Afnemer is niet gerechtigd de betaling van het door hem verschuldigde op te schorten op grond dat TPSS enige verplichting uit hoofde van welke overeenkomst dan ook jegens hem niet is nagekomen. Een beroep van afnemer op verrekening is eveneens uitgesloten.

Artikel 9: Incassokosten

 1. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle door TPSS te maken redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. In ieder geval is afnemer in het geval van een geldvordering, naast de wettelijke rente, incassokosten verschuldigd.
 1. De incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum van € 250,00.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door TPSS geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van TPSS totdat afnemer alle verplichtingen uit de met TPSS gesloten overeenkomst(en), is nagekomen.
 1. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 1. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht TPSS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 1. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan TPSS ter inzage te geven.
 1. Door TPSS geleverde zaken, die krachtens het in artikel 9 lid 1 bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. TPSS is gerechtigd om aan deze eerdere doorverkoop de voorwaarde te verbinden dat de vordering uit bedoelde koopovereenkomst(en) aan TPSS tot zekerheid worden verpand.
 1. Voor het geval dat TPSS haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan TPSS, of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TPSS zich bevinden en die zaken zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, terug te nemen. 
 1. Totdat afnemer aan TPSS alle in het kader van de overeenkomst (en/of van eerdere soortgelijke overeenkomsten) verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan TPSS de desbetreffende zaken van afnemer onder zich houden en daarop haar vordering met voorrang verhalen, tenzij afnemer ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. TPSS is uitsluitend aansprakelijk voor schade die afnemer lijdt welke het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van een aan TPSS toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Voor vergoeding komt uitsluitend in aanmerking de schade waartegen TPSS verzekerd is.
 1. Indien TPSS ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen verzekering heeft gesloten voor de door afnemer geleden schade of genoemde verzekering om welke reden ook deze schade niet dekt, dan is de aansprakelijkheid van TPSS beperkt tot de hoogste van de navolgende bedragen:
  1. € 5.000,--;
  2. Het factuurbedrag van de overeenkomst in welk kader de schade is ontstaan.
 1. TPSS is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, stagnatieschade of gederfde winst.
 1. TPSS is slechts gehouden te leveren volgens de bij het tot stand gekomen van de overeenkomst, overeengekomen specificaties. Voor de toepasbaarheid van de door afnemer geleverde zaken voor welk doel dan ook, aanvaardt TPSS geen enkele aansprakelijkheid.
 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc., door TPSS vermeld in enig document, anders dan de opdrachtbevestiging, gelden slechts bij benadering waaraan afnemer geen rechten kan ontlenen.
 1. TPSS is niet aansprakelijk voor onjuistheden in gegevens, tekeningen, bescheiden e.d. en adviezen door of namens afnemer verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst.
 1. Wanneer door een door TPSS uitgevoerde normale bewerking respectievelijk op uitdrukkelijk verzoek van afnemer uitgevoerde bewerking, zaken van hetzij afnemer hetzij andere personen onbruikbaar zijn geworden, is het risico hiervan geheel voor afnemer. In gevallen waarbij beschadigingen of onbruikbaarheid van de zaken en/of het/de bewerkte object(en) ontstaan als gevolg van grove schuld of nalatigheid van TPSS of van haar personeel, zal de aansprakelijkheid nooit hoger zijn dan de waarde van de bewerking die door TPSS in het kader van de opdracht zou uitvoeren of heeft uitgevoerd.
 1. Indien - ter beoordeling van TPSS - bij bewerking van het/de aangeboden object(en) aan c.q. door TPSS blijkt dat aan een van de hierboven omschreven eisen niet is voldaan, dan heeft zij de keuze tussen ontbinding - zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is - van de overeenkomst door een aldus luidende verklaring, met de verplichting van afnemer alle daaruit voortvloeiende schade te voldoen, in het bijzonder winstderving, of opschorting van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, dan wel nakoming van de overeenkomst te verlangen, in welk laatstgenoemd geval TPSS het recht heeft het/de bewerkte object(en) voor rekening van afnemer voor de opgedragen bewerking geschikt te maken of te doen maken, onder verlenging van de overeengekomen levertijd met de tijd benodigd voor het (doen) uitvoeren van die werkzaamheden.
 1. TPSS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het ondeskundig en volgens eventuele gebruiksvoorschriften onjuist gebruik van de door TPSS geleverde producten.
 1. TPSS is voorts niet aansprakelijk voor de toepasbaarheid en duurzaamheid van door haar geleverde producten welke worden gebruikt als onderdeel van niet door haar geleverde zaken.
 1. Aanspraken jegens TPSS op grond van onjuist gegeven adviezen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen zes maanden nadat afnemer bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd en in ieder geval vijf jaren te rekenen vanaf de datum van de betreffende opdracht.
 1. Afnemer stelt TPSS schadeloos ter zake van en vrijwaart TPSS tegen alle aanspraken van derden, voor schade die toerekenbaar is aan afnemer.
 1. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TPSS of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 12: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TPSS geen invloed kan uitoefenen, en waardoor TPSS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TPSS en niet of niet-tijdige levering door leveranciers van TPSS worden daaronder begrepen.
 1. TPSS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TPSS zijn verbintenis had moeten nakomen.
 1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden  is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 1. Voorzoveel TPSS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TPSS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 13: (Overige) vrijwaringen

 1. De afnemer vrijwaart TPSS voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 1. Indien afnemer aan TPSS informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert afnemer dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 1. Afnemer vrijwaart TPSS voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door TPSS geleverde producten en/of materialen.
 1. Afnemer vrijwaart TPSS voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan afnemer is toe te rekenen.

 

Artikel 14: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. De in het kader van de overeenkomst eventueel door TPSS tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van TPSS, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 1. Alle door TPSS eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TPSS worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 1. TPSS behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 1. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TPSS gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en TPSS zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TPSS niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 1. Bij de totstandkoming van een overeenkomst legt TPSS gegevens van afnemer vast in een bestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

- ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

 1. TPSS verstrekt deze gegevens niet aan derden met uitzondering van het geval waarin dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. In zulke gevallen is toestemming voor het gebruik van die gegevens beperkt tot het omschreven doel.
 1. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is TP Seal Solutions  B.V., gevestigd te (9315 TE) Roderwolde aan de Sandebuur 10. Afnemer kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kan afnemer te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van TPSS via e-mail, telefoon en/of post.

Artikel 16: Geschillen

 1. De bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen is in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen welke op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst(en) tussen TPSS en afnemer.

Artikel 17: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen TPSS en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

`         December 2021

 

 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op Neem contact op